Общи условия за продажба на стоки

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Тези Общи условия се прилагат при продажба на стоки от „Тера Агра 11” ЕООД, ЕИК 201758573, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1421, район Лозенец, ж.к. Лозенец, ул. Цветна Градина № 15, ет. 1, ап. ателие № 1, наричан по-долу Продавач, на физически или юридически лица, наричани по-долу Купувач.

1.2. Общите условия представляват установени разпоредби, които уреждат отношенията между Продавача и Купувача по договор за продажба. 

1.3. Общите условия пораждат правно действие между страните, след като:

1.3.1. Купувачът заяви писмено, че приема Общите условия, при които продава Продавачът;

1.3.2. Купувачът е търговец и е знаел за Общите условия или е бил длъжен да знае и не ги оспори до момента, в който му е предадена стоката.

1.4. Страните в писмен договор могат да уговарят помежду си и условия, различни от Общите условия. Тези условия се конкретизират в писмения договор и имат действие само за конкретната продажба. В този случай, при несъответствие между уговореното от страните и Общите условия, има сила уговореното.

2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА

2.1. Продавачът се задължава да прехвърли на Купувача правото на собственост върху Стоката, описана в писмен договор, в приложение към такъв договор или в приемо-предавателен протокол, срещу цена, която Купувачът се задължава да му заплати.

3. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Цената на Стоката се вписва в писмен договор, в приложение към такъв договор и/или в приемо-предавателен протокол въз основа на определените от Продавача цени на отделните видове стоки.

3.2. Ако в писмения договор изрично не е посочено друго, се приема, че цената на Стоката е с включен Данък върху добавената стойност.

3.3. Дължимата цена се заплаща при предаването на Стоката.

3.4. Уговорка за авансово или разсрочено плащане на цената е допустима само ако е изрично отразена в писмен договор.

3.4.1. При уговорено в писмения договор разсрочено плащане Продавачът може да иска от Купувача издаването на запис на заповед за разсрочената сума.

3.4.2. При уговорено в писмения договор авансово и/или разсрочено плащане и при условие че Купувачът забави с повече от 30 дни което и да е от плащанията, цялата дължима сума по оставащото плащане, ведно с лихвите за забава и предвидената неустойка става предсрочно изискуема.

3.4.3. При цена на Стоката над 2 000 лева Продавачът може да иска от Купувача допълнителни търговски обезпечения: търговски залог, банкова гаранция, поръчителство, ипотека и т. н. По своя преценка Продавачът може да иска допълнителни търговски обезпечения и в други случаи.

3.5. Плащането на цената се извършва по банков път.

3.6. Продавачът е съгласен да получи цялата цена за Стоката предсрочно. В този случай, Продавачът ще направи отстъпка на Купувача за негова следваща заявка в размер на ….. % от цената на следващата заявка.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

4.1. Продавачът предава Стоката на Купувача съгласно Общите условия и уговореното в писмен договор.

4.2. По искане на Купувача Продавачът издава фактура във връзка с извършената продажба, а по съгласие на страните - и други документи.

4.3. По искане на Купувача, Продавачът представя сертификат за качество на Купувача.

4.4. Ако Купувачът е в забава за получаване на стоката, Продавачът може:

- да я пази в склада си при условията на т. 4.5;

- да я предаде за пазене;

- да я продаде по пазарни цени, след като извести Купувача;

- при бързоразвалящи се стоки да ги продаде и без предизвестие;

4.5. Разноските, направени от Продавача във връзка с действия по предходната точка, са за сметка на Купувача. Ако остане в склада на Продавача, Купувача дължи наемна цена в размер на 50 ст. на ден на тон. 

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

5.1. Купувачът е длъжен да изплати цената на Стоката в размера, по начина и в сроковете, определени в Общите условия или в писмен договор.

5.2. Купувачът е длъжен да направи заявка за Стоката най-малко три дни предварително.

5.3. Купувачът е длъжен да получи и вдигне Стоката, за което се задължава да изготви и подпише приемо-предавателен протокол в момента на получаване и.

5.4. При получаване на Стоката, Купувачът е длъжен да осигури лице, което представлява Купувача и което е упълномощено да подпише от името и за сметка на Купувача договора за продажба, приемо-предавателен протокол, приложение- заявка към договор и други документи, които следва да се подпишат от Купувача. Ако не изпълни това свое задължение, Продавача има право да откаже да предаде Стоката и да я върне в склада си. Всички разходи, свързани с връщането на Стоката, включително разходите по транспортирането и до склада на Продавача, са за сметка на Купувача.

5.5. Купувачът е длъжен да прегледа стоката в момента на получаването й и ако не отговаря на изискванията, да уведоми незабавно Продавача. Ако Купувачът не направи това, Стоката се смята за одобрена.

5.6. При съмнение за наличие на недостатъци, Купувачът има право да назначи независима експертиза. Контролната организация, която ще извърши експертизата, се избира от Купувача, след предварително одобрение от Продавача. Разходите за такава експертиза са за сметка на Купувача.

5.7. В случите на чл. 3.4.3, Купувачът се задължава да учреди допълнително търговско обезпечение по избор на Продавача.

6. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

6.1. Предаването на Стоката се извършва в склада на Продавача.

6.2. Може да се уговори предаване на Стоката на друго място или на превозвач, като в тези случаи рискът от погиването и повреждането й преминава върху Купувача от момента, в който Стоката напусне склада на Продавача.

6.3. Продавачът е длъжен да предаде Стоката в уговорения срок. Ако такъв срок не е уточнен, Купувачът може да иска предаването й в разумен срок.

6.4. Ако Купувачът не се яви да получи Стоката в уговорения срок или след покана, ако срок не е уговорен, Продавачът може да развали договора, без да дава допълнителен срок. Рискът от погиването и повреждането на Стоката преминава върху Купувача от момента, в който е трябвало да получи Стоката.

7. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ПОСЛЕДИЦИ

7.1. Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна виновно не изпълнява свое задължение по него.

7.2. Купувачът не може да развали договора, ако количеството на предадената му Стока незначително се отклонява от договореното.

7.3. В случая по чл. 7.2, ако отклонението в количеството надвишава 0,5 % от общото количество на Стоката, цената се намалява съответно и автоматично, което се отразява в приемо-предавателния протокол. Ако отклонението в количеството не надвишава 0,5 % от общото количество на Стоката, цената не се намалява.

7.4. При забавено плащане Купувачът дължи на Продавача неустойка в размер на 1 % от неиздължената цена за всеки просрочен ден.

7.5. При забавено плащане от страна на Купувачът с повече от 7 дни Продавачът може да развали договорът едностранно, без да дава допълнителен срок за изпълнение. 

7.6. Ако Купувачът неоснователно откаже да приеме Стоката (забава на кредитора), Продавачът може да развали договора, като има право на неустойка в размер 20 % от цената на стоката. Тази неустойка може да бъде прихваната и от авансово платената цена или част от нея.

7.7. В случай, че Продавачът развали или прекрати Договора по вина на Купувача, всички разходи, които е понесъл Продавача по и във връзка с изпълнението на договора може да се прихванат от вече заплатени от Купувача суми.

8. ОПАЗВАНЕ НА ТАЙНА И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

8.1. Терминът „Поверителна информация” включва информация съхранявана в каквато и да е форма (включително, но не само информация в писмен, устен, визуален или електронен вид или записана върху магнитен или оптичен диск или памет, независимо от местоположението й), свързана с дейността, клиентите, продуктите, сделките и финансите на Продавача, които към съответната дата представляват негова поверителна информация и търговски тайни, включително, но не само техническа информация и ноу-хау, свързани с дейността на Продавача или негови доставчици, клиенти, представители, дистрибутори, собственици, съдружници, ръководство или делови контакти, включително и такава информация, която Купувачът би могъл да създаде, разработи, получи или придобие във връзка с писмен договор с Продавача, независимо дали (освен ако не е устна) е обозначена като поверителна или не.

8.2. Купувачът няма право (освен при надлежното изпълнение на задълженията си) да използва или съобщава на трети страни (и се задължава да положи всички усилия за недопускане на публикуването или съобщаването на) всякаква Поверителна информация.

8.3. Ограничението по чл. 8.2 не се прилага при:

8.3.1. използване или съобщаване на информация, разрешена от Продавача или изисквана по закон, или

8.3.2. информация, която вече е или стане общоизвестна по начин, различен от неразрешеното й разкриване от страна на Купувача.

8.4. В случай на неизпълнение на задължените си по чл. 8.2, Купувачът дължи неустойка в размер на 25 000 лв. (двадесет и пет хиляди лева).

Тези Общи условия влизат в сила от 01.03.2019 г. и се прилагат до изричното им отменяне или заменяне с други.

mobile logo